facebook 3 32linkedin 3 32

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα του «www.dialysis-living.gr» (στο εξής η «ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την  «NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE» με σκοπό την παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν τον χώρο της υγείας και ειδικότερα της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία.

Δεδομένου ότι, η ιστοσελίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας, αλλά και σε απλούς χρήστες/επισκέπτες, για τους μεν επαγγελματίες οι παρεχόμενες πληροφορίες της ιστοσελίδας αυτής δεν υποκαθιστούν τον συμβουλευτικό τους ρόλο τους ως παρόχου εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, για τους δε χρήστες/επισκέπτες θα πρέπει να ζητήσουν τη συμβουλή εξειδικευμένων ιατρών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οποιαδήποτε πάθηση ή διάγνωση.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ενήλικες άνω των 18 ετών. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για  για οποιαδήποτε ζημία τυχόν ήθελε προκληθεί από την παράνομη και κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήση της ιστοσελίδας. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων ο χρήστης/ επισκέπτης τεκμαίρεται πως έχει λάβε γνώση των τροποποιήσεων ή αλλαγών των παρόντων όρων χρήσης με την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας. Για αυτό το λόγο σας καλούμε όπως επισκέπτεστε συχνά την παρούσα σελίδα και πληροφορείστε για την επικαιροποιημένη μορφή των παρόντων όρων χρήσης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις), αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων ή εταιρειών και τα domain names, ανήκουν στην παρούσα ιστοσελίδα  ή / και σε όλα τα σχετικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, τροποποίηση ή αλλοίωση, ή καθ΄οιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, το οποίο προορίζεται αποκλειστικώς για προσωπική χρήση.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, οργανισμών, συνεργατών και φορέων, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά. 

Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο με την ιστοσελίδα αν ο δικτυακός σας τόπος περιέχει παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή αν ο σύνδεσμος έχει με οποιοδήποτε τρόπο αρνητικό αντίκτυπο στην εταιρική μας φήμη και εικόνα. Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:

  • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο,
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/συναλλακτικά ήθη,
  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών.
  • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης/ επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Οι πληροφορίες που διατίθενται από την ιστοσελίδα έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα προς τον χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά για την περαιτέρω χρήση τους.

Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία, ούτε υποκρύπτει  οποιαδήποτε προτροπή για την εκπόνηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων ή για τυχόν παράλειψη από ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής, όπως και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή μέσω της συμμετοχής τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δηλώνει ρητά ότι, δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία: Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE.

 

“ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES).

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους Χρήστες στο πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία υπό την επωνυμία NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE, με έδρα Λυκούργου 27, Άγιοι Ανάργυροι, αριθμό ΓΕΜΗ: 148047801000, τηλ. επικοινωνίας: 2108315948, email επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας καλείστε να δώσετε ρητώς τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους από την NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE και πιο συγκεκριμένα, του ονοματεπωνύμου σας, και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail).

Τα δεδομένα σας συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό ενημέρωσής σας σε μηνύματα ή ερωτήματα που οι ίδιοι οικειοθελώς μας αποστέλλετε και επικοινωνείτε μαζί μας.

Επιπλέον, με τη ρητή συναίνεσή σας και τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα,  συμφωνείτε με τη συλλογή και αποθήκευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να λαμβάνετε newsletter (ενημερωτικά δελτία) σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τις δράσεις μας και σχετικά νέα και ειδήσεις.

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες/επισκέπτες οικειοθελώς καταχωρούν στην ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή κείμενη νομοθεσία και συμμορφούμενη με τις  σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση και αναλαμβάνουν έναντι της NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία, άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη, υλική ή μη υλική,  που αυτή ήθελε υποστεί από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη διαβίβαση/χρήση προσωπικών δεδομένων τρίτων ή/και από την πιθανή εξαπάτηση ή παραπλάνησή της.

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δεσμεύεται πως δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατ’ εξαίρεση, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν στις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική από το νόμο ή από άλλες αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή απαιτείται για σκοπούς προβλεπόμενους από το νόμο, για τους οποίους δεν απαιτείται συναίνεση του ατόμου (π.χ. για την προστασία από περιπτώσεις απάτης, κ.α.)

Λαμβάνουμε αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, και κάθε άλλης µορφής αθέµιτη επεξεργασία, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας θα τηρούνται για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να υλοποιήσουμε το αντίστοιχο αίτημά σας, και τα προσωπικό δεδομένα που καταχωρείτε για την εγγραφή σας στο newsletter θα τηρούνται μέχρι να εκδηλώσετε ρητώς τη βούλησή σας για τη διαγραφή σας από τη σχετική λίστα αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης). Οι ανωτέρω χρονικοί περιορισμοί τελούν υπό την επιφύλαξη ότι δεν απαιτείται η τυχόν τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων για μακρύτερο χρονικό διάστημα από το Νόμο. 

Παρόλο που η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE περιορίζει τη χρήση της ιστοστελίδας μόνο σε ενηλίκους. Περαιτέρω, πρόθεση της NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο χωρίς τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί, τυχόν ανήλικοι χρήστες της ιστοσελίδας που παρέχουν, μέσω αυτής, προσωπικά τους δεδομένα στην εταιρεία μας υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση  στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και  για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: …………………. Διεύθυνση: ……………….., Εmail:………………………., Υπόψη [ονομ/μο – ιδιότητα]

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE δύναται να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων, να επιτρέπει στους χρήστες/επισκέπτες να απαντούν σε ορισμένες διαφημίσεις. Η ίδια δεν φέρει ευθύνη για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη σχέση μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και των τρίτων. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας ρυθμίζεται από το ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και από τον αντίστοιχο ελληνικό νόμο υπ’ αριθμό 4624/2019 που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άνω Κανονισμού. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει μόνον ο συγκεκριμένος όρος.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE, μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα [πατήστε εδώ].  

Τεύχος 52

52 COVER

>Το στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στη νεφρική λειτουργία
> Ανεύρυσμα νεφρικής αρτηρίας. Κύηση και τοκετός
> Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια νεφρική νόσο


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσεε από εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (προβολή) > Page display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


To στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στη νεφρική λειτουργία

Τεύχος 52

Πισσάς Γεώργιος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ευδοκία Νικολάου
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Αριάννα Σαριγιάννη
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κωνσταντίνα Τσόγκα
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ιωάννης Τσιάλτας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ετησίως η νεφρική νόσος είναι υπεύθυνη για τον θάνατο περισσοτέρων ασθενών από ότι ο καρκίνος του μαστού ή του προστάτη. Αναφέρεται ως «σιωπηλό νόσημα» καθώς αρχικά δεν παρουσιάζει συμπτώματα και μπορεί να παραμείνει μη ανιχνεύσιμο έως τα πολύ προχωρημένα στάδια. Σημειωτέον ότι λιγότεροι από το 10 % των ασθενών έχουν επίγνωση της μειωμένης νεφρικής τους λειτουργίας κατά τα στάδια Ι-ΙΙΙ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο στον τομέα, τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της νόσου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λόγω των περιορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με συνέπεια ο επιπολασμός της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ) να αγγίζει το 14%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Ανεύρυσμα νεφρικής αρτηρίας. Κύηση και τοκετός

Τεύχος 52

Ασημίνα Καραφέρη
Προϊσταμένη Μονάδας Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται κλινική περίπτωση ασυμπτωματι- κού ανευρύσματος της νεφρικής αρτηρίας σε θήλυ ασθενή 36 ετών. Η ασθενής παρουσίασε κατά την διάρκεια της κύησης, υπέρταση (160/110 mm/Hg) άνευ οιδημάτων στα άκρα και χωρίς την ύπαρξη πρωτεϊνουρίας. Κατά το παρελθόν είχε υποβληθεί σε επτά εξωσωματικές γονιμοποιήσεις χωρίς επιτυχία, στη συνέχεια όμως η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε χωρίς εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο τοκετός έλαβε χώρα την 36η εβδομάδα της κύησης με καισαρική, καθώς λόγω της αρτηριακής υπέρτασης, άρχισε να επηρεάζεται η φυσιολογική καρδιακή λειτουργία του εμβρύου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια νεφρική νόσο

Τεύχος 52

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ντουνούση Ευαγγελία
Επίκ. Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ορίζεται ως μια νεφρική βλάβη διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών που οδηγεί σε προοδευτική και μη αναστρέψιμη επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας (Coresh et al. 2007). Παγκοσμίως παρατηρείται μια αυξανόμενη επίπτωση της ΧΝΝ και ο επιπολασμός της ανέρχεται στο 11-13% (Fatoba et al. 2016). Είναι μια βαριά κλινική κατάσταση με αυξημένη συνοδό καρδιαγγειακή νοσηρότητα και πολύ υψηλή ολική και καρδιαγγειακή θνητότητα (Fort 2005). Για την ορθή αντιμετώπισή της είναι απαραίτητη η χορήγηση πολλαπλών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Παράλληλα, η νεφρική δυσλειτουργία συνδέεται με διαταραχή στην αποβολή φαρμάκων (απέκκριση και μεταβολισμό) και με σαφώς αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας. Σε πολλά φάρμακα είναι απαραίτητη προσαρμογή της δόσης στη νεφρική λειτουργία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Τριάντα έξι Ιπποκρατικοί Αφορισμοί με Νεφρολογικό ενδιαφέρον

Τεύχος 51

Διαμαντόπουλος Αθανάσιος, MD, PH.D / Γούδας Παύλος, MD / Ωραιόπουλος Δημήτριος †, MD, PH.D

Σε αυτό το ιστορικό άρθρο θα συζητήσουμε το νεφρολογικό ενδιαφέρον ορισμένων δηλώσεων του Ιπποκράτη, που περιέχονται στο βιβλίο του «Αφορισμοί». Δεν υπάρχει τίποτα το πρωτότυπο στην μέθοδο μας, καθώς, από την αρχαιότητα, έχουν γίνει επανειλημμένα παρόμοιες προσπάθειες. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι σε κάθε εποχή μπορούμε να αποκτήσουμε μία νέα αντίληψη κατά την εξερεύνηση των Αφορισμών κάτω από το πρίσμα της τρέχουσας ιατρικής γνώσης. Συζητάμε τριάντα έξι από τους τετρακόσιους Αφορισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από τους συντάκτες της παρούσας έρευνας ως νεφρολογικού ενδιαφέροντος. Στο τέλος, παρουσιάζουμε τα συμπεράσματά μας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Η δωρεά νεφρικού μοσχεύματος από ζώντα δότη

Τεύχος 51

Ινιωτάκη Αλίκη
Iατρός, Πρώην Συντονίστρια - Διευθύντρια στο Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας

Είναι γνωστό ότι τα περιστατικά των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου αυξάνονται τα τελευταία 10 χρόνια κατά 3-9% το χρόνο. Η αύξηση οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού και την υψηλή επίπτωση και συχνότητα ασθενειών όπως παχυσαρκία, διαβήτης και αρτηριακή υπέρταση. Δυστυχώς η αύξηση των υποψήφιων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος δεν ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των μεταμοσχεύσεων. Σύμφωνα με δεδομένα από το Transplant Newsletter, το 2014 πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαïκή Κοινότητα 19.670 μεταμοσχεύσεις νεφρού όταν στη λίστα αναμονής για ένα μόσχευμα ήταν περισσότεροι από 46.000 υποψήφιοι λήπτες (1). Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ασθενείς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα αναμονής και άλλοι θα παραμείνουν στη λίστα χρόνια περιμένοντας ένα μόσχευμα που μπορεί να αργήσει ή να μην έλθει ποτέ. Απελπισμένοι άνθρωποι μπορεί να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις έξω από τα Ευρωπαïκά δεοντολογικά και νομικά πλαίσια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Πρόληψη οξείας νεφρικής βλάβης στην κλινική πράξη

Τεύχος 51

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Καραθανάσης Δημήτριος
404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας, Σύγχρονη Πολυκλινική Λάρισας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Ανδρούλα Καραολιά
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Πισσάς Γεώργιος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τσιλιμίγκας Νικόλαος
Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η σταδιακή διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για την Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ) ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης στην αντιμετώπισή της, καθώς συνέβαλε στην καταγραφή των επιπτώσεών της στις παραμέτρους της θνητότητας, της οικονομικής επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας και της εξέλιξης σε Χρόνια Νεφρική Νόσο. Η πρόληψη θα μπορούσε να διακριθεί σε γενικής αρχής και ειδικών κλινικών περιπτώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.