facebook 3 32linkedin 3 32

Cystatin c και διάγνωση της ΧΝΝ: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Τεύχος 38

Μαρία Καλιεντζίδου
Νεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Η εισαγωγή της εκτίμησης της σπειραματικής διήθησης (e GFR: estimated Glomerular Filtration Rate) στην καθημερινή κλινική πράξη για τον ορισμό και τη σταδιοποίηση της ΧΝΝ (Χρόνιας Νεφρικής Νόσου) ανανέωσε το ενδιαφέρον για τις μεθόδους μέτρησης και εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας. Οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες ανησυχούν για τις δαπάνες υγείας εν όψει ενός πληθυσμού που γερνά και ενδιαφέρονται για ανάπτυξη αριθμού δραστικών παρεμβάσεων στην υγεία. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για δοκιμασίες ελέγχου (screening tests) νεφρικής λειτουργίας στο γενικό πληθυσμό με τον ίδιο τρόπο όπως στην αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια του αίματος, τη μάζα σώματος. Προγράμματα ελέγχου γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή μια που η πρόληψη θεωρείται καλύτερη της θεραπείας. Ως δοκιμασία ελέγχου (screening test) ορίζεται η επιλογή μιας δοκιμασίας που εφαρμόζεται σε ένα πληθυσμό από ασυμπτωματικά άτομα χωρίς προσωπικό οικογενειακό ιστορικό που να υποδεικνύει ότι είναι σε υψηλότερο κίνδυνο από τη νόσο από ότι ο γενικός πληθυσμός. Αποτελεί μια μορφή δευτερογενούς πρόληψης με σκοπό να ανιχνεύσει τη νόσο σε ασυμπτωματικά άτομα και να παρέχει πιο δραστική θεραπεία στα πρώιμα στάδια της νόσου ή πρωτοπαθούς πρόληψης ανιχνεύοντας παράγοντες κινδύνου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση / ποδοκυτταροπάθεια. Κλινική νόσος ή ιστολογική βλάβη;

Τεύχος 33

Μαρία Καλιεντζίδου
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Η πρώτη εικόνα εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης (ΕΤΣΚ) περιγράφηκε το 1925 από τον Fahr σε ενήλικες ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο με έναν αξιοσήμειωτα ακριβή τρόπο. Επισήμανε πρώιμα την συσχέτιση της νέας αυτής βλάβης με την νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων (ΕΑ) και εισήγαγε τον όρο λιποειδική νέφρωση με εκφύλιση (degeneration). Η μελέτη όμως ενός άλλου παθολογοανατόμου του Arnold Rich το 1957 έμελε να περιγράψει σαφέστερα την ιστολογική βλάβη σε βιοψίες νεκρών παιδιών με νεφρωσικό σύνδρομο που η αρχική τους διάγνωση ήταν νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων. Λόγω του είδους των τομών (από όλο το νεφρό) διαπίστωσε και διατύπωσε τη σημαντική παρατήρηση της σκλήρυνσης των παραμυελικών νεφρώνων. Παραδόξως η μελέτη αυτή δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Λευκωματουρία: Παθοφυσιολογία, επιπλοκές, πρόγνωση. Σύγχρονες θεωρήσεις

Τεύχος 41

Μαρία Καλιεντζίδου
Νεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Η μελέτη του χειρισμού των πρωτεϊνών από τους νεφρούς και ο μηχανισμός της πρωτεϊνουρίας στη νεφρική νόσο, είναι μια περιοχή ολοένα αυξανόμενης έρευνας στην επιστημονική βιβλιογραφία. Κανένα άλλο θέμα στη νεφρική παθοφυσιολογία δεν έχει προκαλέσει τόσο ενδιαφέρον και αντιπαράθεση όπως η πρωτεϊνουρία. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες πρωτεΐνες υψηλού μοριακού βάρους του πλάσματος (αλβουμίνη, σφαιρίνη) δεν μπορούν να περάσουν από τον σπειραματικό φραγμό διήθησης, ενώ οι χαμηλού μοριακού βάρους πρωτεΐνες μπορούν να περνούν «ελεύθερα» από τη μεμβράνη διήθησης. Παρόλα αυτά το διηθούμενο πρωτεϊνικό φορτίο είναι χαμηλό και 95% επαναρροφάται κατά την είσοδο του στον αυλό του εγγύς σωληναρίου, συνεπώς η απέκκριση πρωτεΐνης (urine protein excretionUPE) δεν υπερβαίνει τα 150 mg/d όπου η αλβουμίνη είναι λιγότερη από 30 mg.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Παρέχεται πλήρης κατάλογος των συγγραφέων.
Παρακαλώ, επιλέξτε το επιθυμητό όνομα του συγγραφέα και θα εμφανιστούν όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις ακριβώς κάτω από τη λίστα των συγγραφέων.